ZDALNE NAUCZANIE

Od 25 marca br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca br. będziemy realizować podstawę programową kształcenia ogólnego poprzez nauczanie zdalne.

W związku z powyższym zarządzam:

  1. Środkiem komunikacji: rodzic – uczeń – nauczyciel – dyrektor jest dziennik elektroniczny Librus;
  2. Zobowiązuję nauczycieli do zmodyfikowania i dostosowania planów wynikowych i realizację w ich ramach podstawy programowej w nowych ramach czasowych zapewniając ich realizację i uwzględniając:

– możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

– łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

W związku z powyższym nie przeciążamy ucznia pracą, zadajemy zadania przewidziane  max na 30 minut pracy, dostosowujemy do możliwości, wskazujemy źródła i dostarczamy materiały, wykorzystujemy podręczniki, ćwiczenia, korzystamy z zasobów ucznia.

Zobowiązuję Wychowawców wszystkich klas do monitorowania skali obciążenia uczniów swojej klasy zadaniami zlecanymi zdalnie w celu przeciwdziałania ich nadmiarowi i nierównomiernemu rozłożeniu.

Wychowawca klasy oraz nauczyciel uczący danego przedmiotu monitorują                  i podejmują stosowne działania w sytuacji, gdy uczeń nie uczestniczy w procesie zdalnego nauczania.

Każdy nauczyciel zachowuje autonomię w dokonywaniu  zmian w  planach wynikowych. Nauczyciel składa poprzez dziennik Librus Dyrektorowi Szkoły oświadczenie o zrealizowaniu zalecenia w tym zakresie.

  1. Realizujemy plan zajęć/lekcji sprzed 12.02.2020 roku. Każdy nauczyciel wpisuje temat lekcji, obecność wprowadza poprzez kategorię kwarantanna.

Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z WSO i PSO, przez co jest weryfikowana wiedza i umiejętności uczniów oraz monitorowane są jego postępy.

Nauczyciela obowiązuje praca zdalna między godz. 800 a 1430 w godzinach prowadzenia zajęć.

W tym czasie są prowadzone konsultacje dla uczniów i rodziców w dzienniku Librus poprzez „wiadomości”.

Odpowiedź/wyjaśnienie na postawiony problem jest przesyłane przez nauczyciela wszystkim uczniom lub rodzicom w danej klasie.

Jeżeli nauczyciel, ze względów technicznych, nie zrobi tego do godz. 1430, to              wykona to  niezwłocznie.

  1. Nauczyciele wskazują uczniom i ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których mogą korzystać.
  2. Działania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, oprócz już podjętych, będą doprecyzowane przez Zespół Przedmiotowy działający w tym zakresie oraz Dyrektora Szkoły.
  3. Każdy nauczyciel ma obowiązek mieć podpięty dysk sieciowy do swojego konta.

Rozpoczynając lekcję nauczyciel „wchodzi” w interfejs lekcyjny wprowadzając temat i obecność z kategorią kwarantanna.

Lekcje można prowadzić przez:

  1. planer lekcji (zaplanuj lekcję),
  2. zadanie domowe (dziennik)
  3. wiadomości, wysyłając kopie do wychowawcy klasy.

W każdej opcji można wykorzystać załączniki lub linki do materiałów, ale tylko poprzez zadania domowe uczniowie mają możliwość odsyłania plików z zadaniami.

  1. Organizacja i sposób prowadzenia zdalnego nauczania mogą być modyfikowane w celu  usprawnienia i udoskonalenia.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu

Krzysztof Marzec