Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6.miedzyrzecz.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Marzec –Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 797596551 lub pisząc na adres sp6@miedzyrzecz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 66-300 Międzyrzecz.

Budynek Szkoły Podstawowej – ogólna charakterystyka:

Powierzchnia użytkowa – 3272,00 m2,

Powierzchnia zabudowy – 985,00 m2,

Kubatura – 12030,00 m2,

Liczba kondygnacji nadziemnych – 4,

Liczba kondygnacji podziemnych – 0,

Wysokość 13,43m, średniowysoki, przyziemie 2,50 m, parter 3,33 m, I piętro 3,25 m, II piętro 3,30 m.

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, wejście schodami (C,D) wejście piwnicą (B) oraz dwa wejścia od strony oś. Kasztelańskiego wejście od strony hali (E) i od strony pomieszczeń kuchennych (A)

Od strony wejścia (B) znajduje się podjazd dla wózków w celu wykorzystania windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze (dojazd windą).

Dla gości przeznaczone wejścia (C,D) w zależności od załatwianej sprawy.

Sekretariat i pokoje dyrektora i wicedyrektora (sale 001 i 002) znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego (C,D).

W budynku znajdują się instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz droga ewakuacji (znajdują się na każdej kondygnacji).

Kontakt z Skołą Podstawową Nr 6 w Miedzyrzeczu możliwy jest w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej – sp6@miedzyrzecz.pl,

Telefoniczny: numer telefon Dyrektor: 797 596 551
Zastępca Dyrektora: 533 392 713
Pedagog: 574 695 320

korespondencję pisemną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 66-300 Międzyrzecz.

Nie ma zapewnionej możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Można skorzystać z pomocy osoby upoważnionej, która ukończyła 18 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.